2009-04-09MMiA: Nowa odsłona serwisu www.GAMET.eu

Meble, materiały i akcesoria nr 3 (102) marzec 2009

Obecnie najważniejszą wizytówką każdej firmy jest jej strona internetowa. To, co przyciąga miliony odwiedzających, sprowadza się nie tylko do oryginalnej grafiki, ale także do przejrzystości i funkcjonalności serwisu oraz łatwej nawigacji w połączeniu z atrakcyjną zawartością merytoryczną. Kierując się między innymi takimi zasadami, GAMET S.A., lider w produkcji dekoracyjnych akcesoriów meblowych i klamek, zaprojektował swój nowy serwis internetowy www.GAMET.eu.Pomimo, że wdrożony serwis to zupełnie nowa jakość i funkcjonalność stworzona w oparciu o najnowsze technologie, nadal konsekwentnie wpisuje się w standardy realizowanej strategii marketingowej. Jest spójny z kreowanym wizerunkiem GAMETU, jako firmy dynamicznej i nowoczesnej.

Zasadnicze zmiany, jakie wprowadzono, są widoczne już na stronie głównej, gdzie centralne miejsce zajmują trzy animowane banery informujące o podstawowych kategoriach produktowych firmy GAMET S.A. Dokonując wyboru spośród nich, można bezpośrednio dotrzeć do szczegółowej oferty: akcesoriów meblowych, budowlanych oraz koszy i cargo. Także na stronie głównej dostępne są aktualności, które wszystkim zainteresowanym dostarczają informacji między innymi o bieżących publikacjach i wydarzeniach związanych z życiem firmy.

Www.GAMET.eu to ważne narzędzie komunikacji firmy z otoczeniem. Dlatego też oferuje poszczególnym grupom odbiorców, takim jak: dystrybutorzy, producenci, projektanci, ale także media i odbiorcy indywidualni, specjalnie dedykowany pakiet informacji. Personalizacja pod kątem wspomnianych grup to znaczne ułatwienie korzystania z serwisu. „Sprofilowanie treści dla poszczególnych użytkowników pozwala im szybko i sprawnie dotrzeć do najbardziej interesujących dla nich informacji” – stwierdza Agnieszka Ruta, specjalista ds. promocji w firmie GAMET S.A. Przykładowo, wchodząc w wybrany profil użytkownika, uzyskujemy dostęp do wyselekcjonowanej oferty asortymentowej i nowości produktowych, możliwości pobrania interesującego nas katalogu, obejrzenia wybranych zdjęć aranżowanych, zapisania
się do newslettera i innych.

Istotnej zmianie uległa także zaawansowana wyszukiwarka, do której najczęściej kierują się użytkownicy. Poszukiwanie szczegółowych informacji na temat samego produktu można rozpatrywać pod różnym kątem, zaczynając od materiału, z jakiego został wykonany, kolorów wykończenia, stylu, nazwy kolekcji czy też propozycji jego zastosowania. Istnieje możliwość sprawdzenia danych technicznych, jak i zobaczenia produktów w ciekawych aranżacjach.

Dla projektantów, sprzedawców, jak i ostatecznych użytkowników kuchni przygotowano także animację „stref w kuchni” – narzędzie pozwalające lepiej wyobrazić sobie i zaprojektować kuchnię wyposażoną w nowoczesne systemy koszy i cargo marki GAMET S.A.

Agnieszka Ruta mówi: „Nowy serwis, oddany w ręce internautów na początku lutego, już zyskał sobie akceptację nie tylko wśród dotychczasowych użytkowników, ale także wzbudził zainteresowanie wielu nowych odbiorców. Świadczą o tym między innymi wyniki odwiedzin, które analizujemy szczegółowo co miesiąc. Po pierwszym miesiącu funkcjonowania serwisu zanotowaliśmy ponad 15 tysięcy odwiedzin. Jak na branżę akcesoriów meblowych jest to bardzo dobry wynik”.

Mając świadomość, że sam fakt istnienia strony internetowej nie gwarantuje jeszcze sukcesu, GAMET S.A. od ponad roku konsekwentnie realizuje strategię promocji swojego serwisu w Internecie. Dzięki czemu jego dostępność i popularność w wyszukiwarkach rośnie z miesiąca na miesiąc, a w kategorii akcesoriów meblowych takich jak: uchwyty i gałki meblowe, nóżki meblowe i inne GAMET S.A. plasuje się w samej czołówce firm oferujących te właśnie produkty.

Меблі, матеріали й аксесуари № 3 (102) Березень 2009

В теперішній час найважливішою візитівкою будь-якої компанії є її сайт. Те, що приваблює мільйони відвідувачів це не тільки оригінальна графіка, але і прозорість та функціональність сайту, а також зручність навігації в поєднанні з привабливим змістом. Керуючись такими принципами, АТ ҐАМЕТ S.A., лідер у виробництві декоративних аксесуарів меблів та клямок до дверей, розробив свій новий веб-сайт www.GAMET.eu.Презентований www сервіс це абсолютно нова якість і функційність побудована на новітніх технологіях. Він послідовно виконує стандарти маркетингової стратегії ҐАМЕТ-у, сумісний з його іміджовим обличчям, як динамічної і сучасної компанії.

Суттєві зміни, які були введені, які видно на головній сторінці, де центральне місце займають три мультіплікаційні банери з інформацією про основні категорії продукції ҐАМЕТ S.A. Вибираючи один з них, ви можете безпосередньо добутися до докладнішої інформації про: меблеву і будівельну фурнітуру та кошику і карґо. На головній сторінці доступні також новини, які всім зацікавленим надають інформацію про поточні публікації та події, пов'язані з життям компанії.

Www.GAMET.eu є важливим інструментом для ділового спілкування з оточенням. Тому, пропонує окремим цільовим групам, таким як дистриб'ютори, виробники, дизайнери, а також засобам масової інформації і окремими клієнтами, інформаційні пакети, спрямовані саме для цих груп. Ця персоналізація є великим полегшення використання сайту. "Профілювання змісту для кожного користувача, дозволяє їм швидко й ефективно досягти найбільш цікавої для них інформації ", - каже Агнєшка Рута - фахівець промоції компанії GAMET S.A. Наприклад, якщо ввести вибраний профіль користувача, отримуємо доступ до дуже вибіркової пропозиції асортименту і нового товару, можливості завантаження каталогу, огляду вибраних вкладених світлин, замовлення стрічки новин і багато іншого.

Істотних змін зазнала функція пошуку, до якого найчастіше звертаються споживачі.
Пошук детальної інформації про сам продукт можна розглядати під різними кутами, починаючи від матеріалу, з якого він виготовлений, кольорів викінчення, стилі або назви колекції а також пропозиції його використанням. Можна перевірити технічні дані і побачити продукцію у цікавих аранжуваннях.

Для дизайнерів, продавців і кінцевих користувачів кухні також підготовано анімацію "зони в кухні" - інструмент, який дозволяє краще уявити собі і спроектувати кухню оснащену сучасними системами кошиків і карг бренду GAMET S.A.

Аґнєшка Рута каже: "новий сервіс, відданий до рук користувачів Інтернету на початку лютого, вже отримав визнання не тільки серед давніх користувачів, але і викликав зацікавлення у багатьох нових клієнтів. Свідченням того є підсумок відвідувань, який ми детально аналізуємо щомісяця. Після першого місяця функціонування сайту відзначено більше 15 тисяч відвідувань. Як на галузь меблевої фурнітури, це дуже хороший результат”.

Усвідомлюючи, що саме існування сайту ще не гарантує успіху, протягом більше року GAMET S.A. послідовно проводить в життя стратегію просування свого сайту в Інтернеті. Отже, його доступність і популярність в пошукових системах росте з місяця на місяць, а в категорії меблевих аксесуарів, таких як меблеві ручки і ніжки та іншої продукції, ҐАМЕТ S.A. знаходиться на чолі компаній своєї галузі.

Mobili, materiali e accessori [Meble, materiały i akcesoria] n.3 (102) marzo 2009

Al giorno d’oggi, il biglietto da visita di ogni azienda è il suo sito web. Ciò che attira milioni di visitatori non si limita all'originalità della grafica, ma anche alla chiarezza ed alla funzionalità del servizio, nonché alla facilità di navigazione unita ad un contenuto interessante. Basandosi su questi principi, la GAMET S.A. – leader nella produzione di accessori decorativi per mobili e maniglie, ha progettato il proprio nuovo servizio web www.GAMET.eu.Il nuovo sito, pur presentando una qualità completamente nuova ed una funzionalità basata sulle tecnologie più moderne, resta fedele agli standard della strategia di marketing adottata dalla ditta. Corrisponde all’immagine della GAMET S.A. come azienda moderna e dinamica.

Le fondamentali modifiche introdotte sono visibili fin dalla home page, dove la parte centrale è occupata da tre banner animati, tramite i quali vengono presentate le principali categorie dei prodotti GAMET S.A. Scegliendo uno di essi, si può accedere direttamente all’offerta dettagliata: accessori per mobili, per l’edilizia, cestelli e cassetti estraibili. La home page presenta anche informazioni di attualità, per coloro che desiderano sapere quali siano le ultime pubblicazioni e gli avvenimenti più recenti legati alla vita dell'azienda.

www.Gamet.eu è un importante strumento di comunicazione dell’azienda con il mondo esterno. Per questo motivo, indirizza ai vari gruppi di destinatari  (distributori, fabbricanti, designer, mass media e clienti individuali) uno speciale pacchetto informativo dedicato. La personalizzazione basata sulla suddivisione in gruppi facilita notevolmente l’utilizzo del servizio. “L’adattamento dei contenuti ai vari gruppi di utenti contente di giungere in modo facile e veloce alle informazioni ritenute più interessanti" - dichiara Agnieszka Ruta, specialista per la promozione presso la ditta GAMET S.A. Ad esempio, selezionando il nostro profilo utente, possiamo accedere ad un'offerta di assortimento e novità selezionata, con la possiblità di scaricare il catalogo che ci interessa, di visionare foto esemplificative, di iscriversi alla newsletter e di fruire di altre possibilità.

Anche il motore di ricerca utilizzato più di frequente dagli utenti è stato significativamente modificato. La ricerca delle informazioni dettagliate relative ad un dato prodotto può essere realizzata in base a criteri diversi (materiale, colore, stile, nome della collezione o proposta di utilizzo).  Esiste la possibilità di verificare i dati tecnici e di osservare i prodotti in interessanti proposte di allestimento.

Per i progettisti, i venditori e gli utenti finali delle cucine, sono state preparate le animazioni "aree della cucina" – uno strumento che consente di visionare nel modo migliore e di progettare una cucina provvista dei moderni sistemi di cestelli e cassetti estraibili della GAMET S.A.

Agnieszka Ruta afferma: “Il nuovo servizio, messo a disposizione degli internauti all’inizio di febbraio, ha avuto successo non solo tra gli utenti abituali, ma ha interessato anche numerosi clienti potenziali. Ciò è confermato, tra le altre cose, dal numero di visite che analizziamo dettagliatamente ogni mese. Al termine del primo mese di funzionamento del servizio, abbiamo registrato oltre 15 mila visite. Per il settore degli accessori per mobili, si tratta di un risultato quantomai positivo”.

Essendo consapevoli del fatto che il solo possesso di un sito non garantisce il successo, la GAMET S.A., da oltre un anno, realizza una strategia di promozione del proprio servizio su Internet. In questo modo, la sua disponibilità e la sua popolarità sui vari motori di ricerca crescono di mese in mese, e nel settore dedito alla produzione ed alla vendita di accessori come maniglie e pomelli per mobili, piedini ed altro, la GAMET S.A. è un’azienda di primo piano.

Meubles, matériaux et accessoires n° 3 (102), mars 2009

La page internet constitue aujourd’hui la plus importante carte de visite de chaque entreprise. Un graphisme original, mais également la transparence et le caractère fonctionnel du service ainsi que la facilité de navigation, associée à un contenu spécialisé et attrayant : ce sont les facteurs capables de générer des millions de visiteurs pour un site. En suivant ces règles, GAMET, le leader de la production des accessoires décoratifs de meubles et de poignées a créé sa nouvelle page internet : www.GAMET.eu.

Bien que le service mis en oeuvre représente une nouvelle qualité et le caractère fonctionnel basés sur des technologies modernes, il respecte les standards de la stratégie de marketing réalisée. Il forme un tout homogène avec l’image de GAMET : une entreprise dynamique et moderne.

Les plus importantes nouveautés sont visibles dès la page d’accueil dont la partie centrale est divisée par trois bannières informant sur les principales catégories de produits GAMET. Le choix de l’une d’elles permet d’arriver directement sur une offre détaillée : accessoires de meubles, de bâtiment, paniers et cargos. Les actualités relatives aux publications et les événements au sein de l’entreprise sont disponibles sur la page d’accueil.

www.gamet.eu est un important outil de communication avec le milieu environnant de l’entreprise. C’est pourquoi il offre aux différents groupes de destinataires - distributeurs, fabricants, designers, médias et destinataires individuels - un ensemble d’informations dédiées. La personnalisation par groupes de destinataires rend plus facile l’exploitation de ce service. « Les contenus classés selon le profil de l’utilisateur lui permettent d’obtenir les informations qui l’intéressent le plus » - constate Agnieszka Ruta, spécialiste de la promotion chez GAMET S.A. Par exemple, en choisissant le profil de l’utilisateur, nous avons accès à une offre sélectionnée de produits, de nouveautés, nous pouvons télécharger des catalogues qui nous intéressent, regarder les photos arrangées, s’inscrire à une newsletter et bien d’autres.s.

Le moteur de recherche avancé le plus souvent utilisé vient également de subir des modifications. Les recherches détaillées sur un même produit peuvent être dorénavant réalisées à partir de ses différentes caractéristiques : matériau, couleurs des finitions, nom de la collection ou encore possibilités de son utilisation. Il est également possible de vérifier les données techniques et de regarder les produits dans des arrangements intéressants.

Pour les designers, les vendeurs et les utilisateurs finaux, une animation sur les « zones d’une cuisine » avait été créée – c’est un outil permettant de mieux imaginer et de créer plus facilement le projet d’une cuisine équipée en systèmes de paniers et cargos GAMET.

Agnieszka Ruta dit : « Ce tout nouveau service proposé aux internautes au début février a déjà gagné l’acceptation des utilisateurs actuels et a suscité l’intérêt de nombreux nouveaux utilisateurs. En est la preuve le nombre de visites que nous analysons en détail chaque mois. Au bout du premier mois de son fonctionnement, nous avons noté plus de 15 milles visites. C’est un très bon résultat dans notre branche. »

Nous savons très bien que la page internet seule ne garantit pas le succès. C’est pourquoi, depuis plus d’un an, GAMET continue la réalisation de la stratégie de promotion de son site sur internet. Grâce à cela, il est de plus en plus facilement repérable par les moteurs de recherche et, dans la catégorie des accessoires pour meubles, tels que poignées, pommeaux, pieds de meubles et autres, GAMET se place en tête des entreprises proposant ce type de produits.